Cookie beleid Tonego

De website van Tonego is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglementArtikel 1
Wanneer in dit huishoudelijk reglement gesproken wordt over de vereniging, wordt hiermee bedoeld:
sportvereniging Tonego te Luttelgeest (N.O.P.).

Artikel 2
Aanmelding als (junior)lid van de vereniging dient schriftelijk te geschieden op een door het secretariaat te verstrekken aanmeldingsformulier. Dit formulier dient volledig ingevuld bij het secretariaat te worden ingeleverd. De aanmelding van een juniorlid moet door een ouder of een andere wettelijke vertegenwoordiger worden ondertekend.
De secretaris geeft de gegevens van de aangemelde leden tevens door aan:
- de afdelingssecretariaten;
- de penningmeester die belast is met de contributie inning.


Artikel 3
Het lidmaatschap eindigt door:
- overlijden van het lid;
- schriftelijke opzegging door het lid bij het secretariaat;
- opzegging namens de vereniging;
- ontzetting uit het lidmaatschap.
- afzeggen kan schriftelijk of via de mail.

Artikel 4
De contributies worden vastgesteld door de algemene vergadering. De inning geschiedt in jaarlijkse termijnen. De contributie wordt per automatische incasso geïnd.

Artikel 5
Betaling der contributie dient te geschieden vóór de vervaldatum, welke vermeld staat op het aanmeldingsformulier.
Wordt er in de periode na de vervaldatum tot één maand daarna betaald, dan is men € 5,00 boete verschuldigd. 

Artikel 6
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, is de contributie verschuldigd tot en met het einde van de lopende contributietermijn. In bijzondere gevallen kan het bestuur, na overleg met de betreffende afdelingscommissie, hiervan afwijken.
Wanneer een lid door een blessure, in het lopende jaar niet gespeeld heeft, wordt in het jaar daarna de contributie aangepast, na overleg in het Algemeen Bestuur. 

Artikel 7
Het bestuur bestaat uit:
a. voorzitter, 1e en 2e secretaris, 
1e en 2e penningmeester (het dagelijks bestuur);
b. van elke afdeling één bestuurslid.
De bestuursleden genoemd onder a worden door de algemene vergadering in functie gekozen. Verkiezing is voor drie jaar met de mogelijkheid tot herverkiezing.

De bestuursleden genoemd onder b worden uit de afdelingscommissies voorgedragen door de ledenvergaderingen van de afdelingen en benoemd door de algemene vergadering. 
Indien het bij besluitvorming aan komt op stemming, is voor een wijzigingsvoorstel 2/3 van de stemmen benodigd.

Artikel 8
Voor zover in dit huishoudelijk reglement niet genoemd, zijn de samenstelling, bevoegdheden en werking van het bestuur en de afdelingscommissies vastgelegd in de statuten.

Artikel 9
a. Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor de handhaving van de begrotingen.
b. Voor uitgaven, welke de lopende exploitatie betreffen, worden de bedragen gelimiteerd door de bedragen zoals deze blijken uit de door dealgemene vergadering goedgekeurde begrotingen.
c. Voor overschrijding van begrotingen tot een maximum van 10 % is goedkeuring van het bestuur
nodig, waarbij bij overschrijding van afdelingsbegrotingen bij deze bespreking tenminste het
bestuurslid van de betreffende afdeling aanwezig is.
d. Investeringen, welke niet voorkomen op goedgekeurde begrotingen en een bedrag van € 5.000
te boven gaan, behoeven de goedkeuring van de algemene vergadering.

Artikel 10
De kascommissie bestaat uit 4 leden. Elke afdeling is in de kascommissie vertegenwoordigd. De algemene vergadering benoemt de leden van de kascommissie. 

Artikel 11
Door het bestuur wordt in maart een voorlopige datum vastgesteld voor de te houden algemene vergadering. 

Artikel 12
Het beheer van de accommodaties ligt in handen van het bestuur. Dit houdt in:
a. het huren en het ter beschikking stellen van accommodaties aan de desbetreffende afdelingen;
b. het ter beschikking stellen van de kleed accommodatie t.b.v. de afdelingen;
c. het exploiteren van een sportkantine
d. het in goede staat houden van de eigendommen van de vereniging.

Artikel 13
De afdelingen, welke gebruik maken van de ter beschikking gestelde accommodaties, dienen zelf zorg te dragen voor het wedstrijd klaar maken van deze accommodaties.

Artikel 14 
Kantine
a. 
De openingstijden van de kantine worden geregel door het bestuur in overleg met de beheerder.
b. Activiteiten, welke georganiseerd worden door de afdelingen, dienen zo vroeg mogelijk te worden
aangevraagd bij het bestuur.
c. De kantine wordt in principe alleen ter beschikking gesteld voor activiteiten, welke ontplooid worden binnen de vereniging.

Artikel 15
De vereniging kent algemene leden en afdelingsleden. Voor afdelingsleden gelden de volgende regels:

A. Afdeling gymnastiek
A.1. Afmeldingen moeten vóór 1 juli binnen zijn, anders kan de gymnastiekcommissie geen nieuwe 
indeling van groepen maken
A.2. Het gymnastiekjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli
A.3. Dames die in het lopende seizoen zwanger worden mogen het volgende seizoen de helft van de
contributie betalen.
A.4. Verkiezing in de afdelingscommissie is voor vier jaar met de mogelijkheid tot herverkiezing.

B. Afdeling tennis
B.1. Het tennisjaar loopt van 1 jan. tot en met 31 dec.
B.2. Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging bij het secretariaat.
B.3. Bij het in gebreke blijven van B.2. wordt de afdracht
aan de K.N.L.T.B. berekend.
B.4. De leden dienen zich te houden aan het baan-reglement en verdere bepalingen, die vermeldt
staan op het tennisterrein.
B.5. Leden hebben de plicht om taken, die redelijkerwijs door de afdeling kunnen worden gedaan, na aanwijzing door de tenniscommissie uit te voeren.
B.6. Verkiezing in de afdelingscommissie is voor drie jaar met de mogelijkheid tot herverkiezing.

C. Afdeling voetbal
C.1. Het voetbaljaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
C.2. Opzeggen als lid dient te geschieden schriftelijk bij het secretariaat.
C.3. Indien te laat wordt opgezegd, is men de afdrachten KNVB contributie verschuldigd.
C.4. Het aangewezen elftal is verplicht om te zorgen voor het op tijd speelklaar zijn van de velden
(lijnen, netten etc.).
C.5. Elk elftal is verplicht de eigen kleedkamer en die van de tegenpartij aan te vegen, zodat zij weer 
voor gebruik gereed zijn. Het elftal dat het laatst speelt, moet ook nog het veld afruimen.
C.6. Leden hebben de plicht om taken, die redelijkerwijs door de afdeling kunnen worden gedaan, na
aanwijzing door de voetbalcommissie uit te voeren.
C.7. Men dient te spelen in de kleuren en kleding die door de vereniging zijn voorgeschreven.
C.8. De samenstelling van de afdelingscommissie is:voorzitter, secretaris, bestuurslid en algemene
voetbalcommissieleden.
C.9. Verkiezing in de afdelingscommissie is voor drie jaar met 2 keer de mogelijkheid tot herverkiezing.
C.10. De leden zijn tevens lid van de K.N.V.B.
C.11. Dames die in het lopende seizoen zwanger worden, mogen het volgende seizoen de helft van de contributie betalen.

D. Afdeling volleybal
D.1. Het volleybaljaar loopt van 1 aug. t/m 31 juli.
D.2. Het afmelden als lid dient te geschieden vóór 1 juli. Bij niet tijdig afmelden moet men de NeVoBO afdrachten voor het komende jaar betalen.
D.3. Dames die in het lopende seizoen zwanger worden, mogen het volgende seizoen de helft van
de contributie betalen.
D.4. De leden zijn tevens lid van de Nevobo, m.u.v. de recreanten.
D.5. Verkiezing in de afdelingscommissie is voor vier jaar met de mogelijkheid tot herverkiezing.
D.6. Men dient te spelen in de kleuren en kleding die door de vereniging zijn voorgeschreven.

Artikel 16
In alle gevallen waarin statuten en huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
In die gevallen die specifiek de afdelingen betreffen, beslist de desbetreffende afdelingscommissie.
Bij blessures van leden zal door het algemeen bestuur bekeken worden hoe hoog de contributie voor het jaar na de blessure zal zijn.

Artikel 17
Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement kunnen slechts worden aangebracht na een besluit van de algemene vergadering met een meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen, waarna ze ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aangesloten bonden.

Artikel 18
Aldus goedgekeurd en vastgesteld op de algemene vergadering van de sportvereniging Tonego, gehouden op 19 juni 1985.

Eerste wijziging goedgekeurd en vastgesteld op de algemene vergadering van 13 juni 1986.
Tweede wijziging goedgekeurd en vastgesteld op de algemene vergadering van 15 juni 1996.
Derde wijziging goedgekeurd en vastgesteld op de algemene vergadering van 17 juni 1999.
Vierde wijziging goedgekeurd en vastgesteld op de algemene vergadering van 7 juli 2006.
Vijfde wijziging goedgekeurd en vastgesteld op de algemene vergadering van juni 2012.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!